Vyhľadávanie

Všeobecný návod na použitie

Všeobecné návody na použitie pre hydroizolačné, reprofilačné a sanačné materiály VANDEX.

 

1.Všeobecne

Nasledovné návody platia pre kapilárne aktívne aj membránovo pôsobiace materiály VANDEX. Informácie o materiálových špecifikáciách sú predmetom jednotlivých technických listov. Prípadné nejasnosti konzultujte s nami, prosím.

 

2. Príprava podkladu

Povrchy určené na ošetrenie majú byť diagnostikované. 

Podklad pod plošnú hydroizoláciu musí byť pevný, čo najviac rovný, na povrchu jemne pôrovitý a bez priehlbín, otvorených trhlín, či hrboľov.

Cementové mlieko a vyplaviteľné súčasti sa musia odstrániť kartáčovaním, otryskaním tlakovou vodou, pieskovaním, alebo vodoopieskovaním. Na povrchu nesmie byť bitúmen, olej, tuk, ani farba. 

 

Miesta lokálnych výverov, čeriacej sa vody, či celoplošné priesady sa ošetrujú VANDEXom WASSERSTOPPER ( PLUG ), podľa technického listu. 

 

Cudzie telesá a ostré hrany musia byť odstránené, štrkové hniezda a vady povrchu osekané až po zdravý podklad. Miesta pracovných škár a trhliny nad 0,3 mm majú byť vysekané na hĺbku min. 20 mm. Otvory po debniacich kotvách majú byť tiež pripravené na vodotesné ošetrenie.

Pripravený podklad musí byť čistý a predvlhčený. Následne sa takto pripravené miesto vyspraví vhodnou opravnou maltou VANDEX,  resp. cementovou maltou. V závislosti od hrúbky vysprávky sa aplikuje predpísaný počet pracovných krokov.

 

Všeobecne : predpokladom pre fungovanie izolácie v betóne je prítomnosť vlhkosti a otvorený kapilárny systém.

 

MURIVÁ

Stará omietka s nedostatočnou priľnavosťou sa musí odstrániť. Sádra, zvyšky dreva a iné cudzie materiály sa majú odstrániť vhodnou metódou. Trhliny v omietke sa vyškrabú po zdravý podklad a vyčistia.

 

3. Vlhčenie

Podklad musí byť pred aplikáciou materiálov VANDEX do nasýtenia vlhčený čistou vodou tak, aby bol pred aplikáciou matne vlhký, nie mokrý. Stojatá voda na horizontálnych plochách musí byť odstránená.

Pre dvojkomponentné výrobky platia zvláštne predpisy, ktoré nájdete na stranách technických listov.

U produktov vyžadujúcich suchý podklad, je táto skutočnosť uvedená v technickom liste.

 

4. Miešanie

Materiály VANDEX sa miešajú s predpísaným množstvom vody, niektoré druhy

s plastifikátorom, minimálne 3 minúty mechanickým miešadlom. Namiešaná zmes má byť homogénna a „ bezhrčkavá „. K dosiahnutiu vhodnej spracovateľnosti nie je potrebné pridávanie vody, ale opätovné miešanie.

Namiešané zmesi majú ohraničené doby spracovateľnosti. Je vhodné namiešať vždy také množstvo materiálu, ktoré je možné aplikovať v predpísanej dobe.

 

5. Aplikačné teploty

VANDEX materiály môžu byť nanášané pri teplotách nad 5°C, výlučne na nezamrznutý povrch. Výnimky sú uvedené v technických listoch.

 

6. Aplikácia

V prípade aplikácie viacerých vrstiev, majú byť tieto nanášané „ čerstvá na čerstvú „. Čakacia doba medzi jednotlivými pracovnými krokmi je závislá od druhu produktu, teploty a vlhkosti vzduchu. Platí vždy zásada, že vrstva aplikovaná ako prvá, nesmie byť druhou poškodená.  

Kvôli zvýšeniu priľnavosti sa odporúča naaplikovanú vrstvu jemne zdrsniť ( napr. dreveným hladidlom ), kým nie je zatvrdnutá.

 

Aplikácia hladidlom

Za účelom dosiahnutia maximálnej priľnavosti sa prvá vrstva nanáša ťahmi zospodu nahor tak, aby bolo počuť vŕzganie pod hranou hladidla. V závislosti od druhu materiálu sa aplikuje jedna, alebo viaceré vrstvy.

 

Aplikácia murárskym štetcom

Určité produkty VANDEX je možné aplikovať pomocou murárskeho štetca, pričom je dôležité dbať na to, aby boli ošetrené všetky detaily. 

Často pristupujeme k takémuto spôsobu aplikácie pri nanášaní druhej vrstvy VANDEXu BB 75, keď bola prvá nanesená hladidlom.

 

Aplikácia striekaním

Aplikácia materiálov VANDEX je možná aj pomocou bežných omietacích zariadení. Tlak vzduchu, množstvo vzduchu a veľkosť dýzy je závislá od druhu produktu.

 

Potrebný tlak je min. 5 barov a výkon 500 l / min.

 

Prvá vrstva sa nanáša krúživými pohybmi, pod 90°uhlom k ploche. Vzdialenosť medzi dýzou a ošetrovanou plochou je závislá od druhu použitého striekacieho zariadenia. Následne sa materiál stiahne do roviny. Tým sa vyrovnajú nerovnosti a zlepší sa priľnavosť.

 

Posledná striekaná vrstva sa môže ponechať ako finálna ( tzv.“ pomarančová kôra „ ), alebo sa upraví podľa požiadaviek.

 

Aplikácia VANDEXu SUPER práškovaním

Predpísané množstvo VANDEXu SUPER sa aplikuje rovnomerne práškovaním na vodorovnú „ zavädnutú “ betónovú plochu ručne cez sitko, alebo strojne.

„ Zavädnutý “ betón je normou definovaný ako niekoľkohodinový ( do 6 hod., v závislosti od teploty a vlhkosti ), keď unesie váhu dospelého muža a ten v ňom nenechá stopy hlbšie ako 2 mm.

V takomto betóne sú splnené 2 základné podmienky pre fungovanie hydroizolácie – ideálna vlhkosť a otvorený kapilárny systém ( cementové mlieko ešte nevytvorilo na povrchu škrupinu ).

Následne sa materiál zapracuje oceľovým hladidlom – dosiahne sa tak jeho rovnomerné rozmiestnenie a požadovaná štruktúra povrchu.   

 V prípade riešenia hydroizolácie podsypom, aplikuje sa táto bezprostredne pred betonážou.

 

7. Dodatočné ošetrovanie

Doba tuhnutia cementom viazaných produktov VANDEX je porovnateľná s betónom. Plochy ošetrené VANDEXom vyžadujú rovnakú starostlivosť ako betón. Doba tuhnutia je závislá od teploty a vlhkosti ovzdušia.

 

Ošetrené plochy majú byť min. po dobu 5 dní udržiavané vo vlhku a chránené pred slnkom a vetrom.

 

Počas následného vlhčenia nesmie byť aplikovaný materiál poškodený ( ideálna je parná kúpeľ ).

 

Za účelom ochrany pred vysušením má byť ošetrená plocha prikrytá fóliami ( ideálne je, keď nedochádza k priamemu kontaktu fólie s ošetrenou plochou ), alebo vlhkou jutovinou.   

V uzavretých priestoroch (v šachtách, suterénnych priestoroch a pod.) je treba zabezpečiť cirkuláciu vzduchu.

 

V prípade dvojkomponentných produktov platia zásady uvedené v technických listoch.

 

Čerstvo aplikované vrstvy majú byť min. 24 hodín chránené pred slnkom a min. 5 dní pred mrazom.

 

8. Dodatočné prisypanie

Ošetrené plochy môžu byť po min. troch dňoch prisypané bez ťažších mechanických nárazov.

 

9. Povrchové úpravy na plochy ošetrené VANDEXom

Zvislé plochy :

Aplikácia omietky na VANDEX vyžaduje cementový postrek na vrstvu čerstvého VANDEXu.

V prípade, že cementový postrek robený nebol, je treba plochy po vyzretí neutralizovať roztokom kyseliny chlorovodíkovej ( 1 : 8 ), alebo roztokom octu ( 1 : 10 ). Povrch v oboch prípadoch dobre opláchnuť vodou.

 

Na plochy ošetrené VANDEXom je možné po zatvrdnutí aplikovať lepidlo pod obkladačky.

 

Z pasívnej strany konštrukcie sa vždy odporúča aplikovať materiály, ktoré jej dovolia „dýchať“.

 

Povrch VANDEXu je možné dekoratívne upraviť napr. farbami, ktoré sú vhodné na betón.

V prípade aplikácie farieb na elastické VANDEX stierky sa odporúča použiť farby podobných vlastností. 

 

Kapilárne aktívne produkty

Pred aplikáciou ďalších farebných náterov, či iných povrchových úprav je potrebné ošetrené plochy nasýtiť vodou,  neutralizovať roztokom kyseliny chlorovodíkovej ( 1 : 8 ) a opäť opláchnuť vodou. 

 

Upozornenie : Pri práci s kyselinou používať rukavice a ochranné okuliare !

 

10. Podmienky na napustenie nádrží s pitnou vodou

-          Všetky plochy zmyť pitnou vodou

-          Odstrániť vodu, ktorou sa oplachovalo

-          Povrchy dezinfikovať vhodnými dezinfekčnými prostriedkami

-          Zbytky po dezinfekčnom prostriedku starostlivo odstrániť.

Nádrž môže byť naplnená vodou, keď je náter vytvrdnutý. Za normálnych okolností nie skôr, ako po 14 dňoch.

 

V súrnych prípadoch sa môže napúšťanie uskutočniť najskôr po 7 dňoch za podmienky, že je povrch dostatočne vytvrdol.

 

11. Dodatkové informácie

 

Materiály VANDEX slúžia ako hydroizolácia a ochrana stavieb. Nejedná sa o dekoratívne nátery, či stierky. Môže dôjsť k jemným zmenám farebnosti ošetrených plôch, čo nie je v žiadnom prípade na závadu funkčnosti materiálu.

 

12. Bezpečnostné upozornenie

 

Materiály VANDEX sú na základe obsahu cementu alkalické. Vyhýbať sa styku s pokožkou a očami. Pri práci používať vhodné rukavice a ochranné okuliare. V prípade kontaktu s očami okamžite vypláchnuť vodou a konzultovať s lekárom.

 

Ostatné informácie sú predmetom originálov bezpečnostných listov.

Pomôžeme Vám s vašim projektom?

Ozvite sa nám